English Polish
VIDIOC_QBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QBUF nie można dodać buforów do kolejki (%s), kończenie działania…
VIDIOC_QUERYBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QUERYBUF nie można dodać buforów do kolejki (%s), kończenie działania…
VIDIOC_REQBUFS -- could not request buffers (%s), exiting.... VIDIOC_REQBUFS -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
_View _Widok
Toggles automatic capturing of pictures. Włącza automatyczne przechwytywanie obrazów.
Toggles the drawing of a datestamp within the captured pictures Włącza umieszczanie daty i czasu na przechwyconych obrazach
enable debugging code włączenie śledzenia błędów
Custom text for the timestamp Własny tekst datownika
Select a Directory Wybierz katalog
Select a video device to be used Wybierz urządzenie wideo do użycia
Smooth Wygładzanie
Sobel Wykrywanie krawędzi
disable video scaler wyłącz skalowanie wideo
Image height Wysokość obrazu
Image height used by the camera. Zero means autoselect Wysokość obrazu używana przez kamerę. Zero oznacza wybór automatyczny
capture height wysokość przechwytywanego obrazu
An error occurred closing %s: %s. Wystąpił błąd w trakcie zamykania %s: %s.
View, alter and save images from a webcam Wyświetlanie, modyfikowanie i zapisywanie obrazów z kamery internetowej
show version and exit wyświetlenie wersji i zakończenie pracy
Save files in jpeg format Zapisywanie plików w formacie JPEG