English Polish
Select a Directory Wybierz katalog
Custom text for the timestamp Własny tekst datownika
enable debugging code włączenie śledzenia błędów
Toggles the drawing of a datestamp within the captured pictures Włącza umieszczanie daty i czasu na przechwyconych obrazach
Toggles automatic capturing of pictures. Włącza automatyczne przechwytywanie obrazów.
_View _Widok
VIDIOC_REQBUFS -- could not request buffers (%s), exiting.... VIDIOC_REQBUFS -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
VIDIOC_QUERYBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QUERYBUF nie można dodać buforów do kolejki (%s), kończenie działania…
VIDIOC_QBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QBUF nie można dodać buforów do kolejki (%s), kończenie działania…
VIDIOC_QBUF -- could not enqueue buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QBUF -- nie mogę zakolejkować bufora (%s), wychodzę....
v4l device input to use używane urządzenie wejściowe v4l
v4l device to use używane urządzenie v4l
use userptr pointer rather than mmap() użyj wskaźnika userptr zamiast mmap()
use read() rather than mmap() użycie read() zamiast nmap()
Video device Urządzenie wideo
Device %s is not a video capture device. Urządzenie %s nie jest urządzeniem przechwytującym obraz.
Type: Typ:
Image width used by the camera. Zero means autoselect Szerokość używana przez kamerę. Zero oznacza wybór automatyczny
capture width szerokość przechwytywanego obrazu
Image width Szerokość obrazu