English Polish
Use custom string Dowolny ciąg znaków
use read() rather than mmap() użycie read() zamiast nmap()
v4l device to use używane urządzenie v4l
Video device Urządzenie wideo
VIDIOC_QBUF -- could not enqueue buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QBUF -- nie mogę zakolejkować bufora (%s), wychodzę....
VIDIOC_QUERYBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QUERYBUF -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
VIDIOC_REQBUFS -- could not request buffers (%s), exiting.... VIDIOC_REQBUFS -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
_View _Widok
View, alter and save images from a webcam Wyświetla, modyfikuje i zapisuje obrazy z kamery internetowej
Wacky Szaleństwo
webcamshot kamera-zdalnie
When capturing pictures via the "Take Picture" button, or with auto capture, this key toggles the saving of pictures locally. Opcja ta przełącza zapisywanie lokalne obrazów przechwyconych automatycznie lub po użyciu przycisku "Zrób zdjęcie".
When capturing pictures via the "Take Picture" button, or with auto capture, this key toggles the saving of pictures to a remote server. Opcja ta, przełącza zapisywanie na zdalny serwer obrazów przechwyconych automatycznie lub przy użyciu przycisku "Zrób zdjęcie".
White Balance: Balans bieli:
Zoom: Zbliżenie: