English Polish


Camorama version %sCamorama - wersja %s

Camorama Webcam Viewer Camorama - kamera internetowa
camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webcam;viewer;video-effects;kamerka;internetowa;
Can't allocate memory to store devices Nie można przydzielić pamięci do przechowywania urządzeń
capture height wysokość przechwytywanego obrazu
Capture Interval (in minutes): Okres przechwytywania (w minutach):
capture width szerokość przechwytywanego obrazu
_Change Camera _Zmiana kamery
Color: Kolor:
Complete URI used to store image snapshots remotely Pełna ścieżka URI używana do zdalnego magazynowania zrzutów
Contrast: Kontrast:
Could not change to directory '%s'. Nie można zmienić katalogu na "%s".
Could not connect to video device (%s).
Please check connection.
Nie można przyłączyć się do urządzenia wideo (%s).
Sprawdź czy jest prawidłowo podłączone.
Could not connect to video device (%s).
Please check connection. Error: %d
Nie można połączyć z urządzeniem video (%s).
Sprawdź połączenie. Błąd: %d
Could not create a thread to save image '%s/%s'. Nie można zapisać obrazu '%s/%s'.
Could not create directory '%s'. Nie można utworzyć katalogu "%s".
Could not save image '%s/%s'. Nie można zapisać obrazu "%s/%s".
Couldn't load builder file Nie można załadować pliku konstruktora
Could save temporary image file in /tmp. Nie można zapisać tymczasowego obrazu w /tmp.
Custom text for the timestamp Własny tekst datownika