English Polish
Zoom: Zbliżenie:
White Balance: Balans bieli:
When capturing pictures via the "Take Picture" button, or with auto capture, this key toggles the saving of pictures to a remote server. Opcja ta, przełącza zapisywanie na zdalny serwer obrazów przechwyconych automatycznie lub przy użyciu przycisku "Zrób zdjęcie".
When capturing pictures via the "Take Picture" button, or with auto capture, this key toggles the saving of pictures locally. Opcja ta przełącza zapisywanie lokalne obrazów przechwyconych automatycznie lub po użyciu przycisku "Zrób zdjęcie".
webcamshot kamera-zdalnie
Wacky Szaleństwo
View, alter and save images from a webcam Wyświetla, modyfikuje i zapisuje obrazy z kamery internetowej
_View _Widok
VIDIOC_REQBUFS -- could not request buffers (%s), exiting.... VIDIOC_REQBUFS -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
VIDIOC_QUERYBUF -- could not query buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QUERYBUF -- nie mogę pobrać bufora (%s), wychodzę....
VIDIOC_QBUF -- could not enqueue buffers (%s), exiting.... VIDIOC_QBUF -- nie mogę zakolejkować bufora (%s), wychodzę....
Video device Urządzenie wideo
v4l device to use używane urządzenie v4l
use read() rather than mmap() użycie read() zamiast nmap()
Use custom string Dowolny ciąg znaków
Unable to open temporary image file '%s'.
Cannot upload image.
Nie można otworzyć tymczasowego pliku obrazu "%s".
Nie można wysłać obrazu.
Unable to create image '%s'. Nie można utworzyć obrazu "%s".
Type: Typ:
translator_credits GNOME PL Team <translators@gnome.pl>
Toggles timestamp for remote captures Znacznik czasu dla przechwytywania zdalnego