English Polish
_Edit _Edycja
Zoom: Zbliżenie:
_Quit _Wyjście
_Preferences _Ustawienia
_About _O programie
Hostname for the server Nazwa serwera FTP
Image width used by the camera. Zero means autoselect Szerokość używana przez kamerę. Zero oznacza wybór automatyczny
Didn't find any camera Nie znaleziono żadnej kamery
Mirror Lustrzane odbicie
Could not connect to video device (%s).
Please check connection. Error: %d
Nie można połączyć z urządzeniem video (%s).
Sprawdź połączenie. Błąd: %d