English Polish
Returned width is zero on video device (%s)! Zwrócona szerokość wynosi zero dla urządzenia wideo (%s).
Take Picture Zrób zdjęcie
_Take Picture _Zrób zdjęcie
Toggles timestamp for remote captures Znacznik czasu dla przechwytywania zdalnego
Toggles timestamp for local captures Znacznik czasu dla przechwytywania lokalnego
_Change Camera _Zmień kamerę
Folder for remote captures Zdalny folder dla przechwyconych obrazów
Timeout while waiting for frames (%s) Zbyt długi czas oczekiwania na klatkę (%s)
Save files in png format Zapisywanie plików w formacie PNG
Save files in jpeg format Zapisywanie plików w formacie JPEG
show version and exit wyświetlenie wersji i zakończenie pracy
View, alter and save images from a webcam Wyświetlanie, modyfikowanie i zapisywanie obrazów z kamery internetowej
An error occurred closing %s: %s. Wystąpił błąd w trakcie zamykania %s: %s.
capture height wysokość przechwytywanego obrazu
Image height used by the camera. Zero means autoselect Wysokość obrazu używana przez kamerę. Zero oznacza wybór automatyczny
Image height Wysokość obrazu
disable video scaler wyłącz skalowanie wideo
Sobel Wykrywanie krawędzi
Smooth Wygładzanie
Select a video device to be used Wybierz urządzenie wideo do użycia