English Polish
Camorama Camorama
Camorama Webcam Viewer Camorama - kamera internetowa
Camorama is a simple webcam viewer, with the ability to apply some video effects. Camorama to prosta przeglądarka kamer internetowych, z możliwością zastosowania niektórych efektów wideo.
View, alter and save images from a webcam Wyświetla, modyfikuje i zapisuje obrazy z kamery internetowej
camorama camorama
camorama;webcam;viewer;video-effects; camorama;webcam;viewer;video-effects;kamerka;internetowa;
Preferences Preferencje
<span weight="bold">General</span> <span weight="bold">Ogólne</span>
Automatic Capture Przechwytywanie automatyczne
Capture Interval (in minutes): Okres przechwytywania (w minutach):
General Ogólne
<span weight="bold">Local Capture</span> <span weight="bold">Przechwytywanie lokalne</span>
_Enable local capture Prz_echwytywanie lokalne
_Directory for captured pics: Katalog _dla przechwyconych obrazów:
_Filename for pictures: _Nazwa pliku obrazów:
webcam-capture kamera-lokalnie
Select a Directory Wybierz katalog
Append time to filename Dodanie czasu do nazwy pliku
Add a timestamp to captured images Dodanie daty do przechwyconych obrazów