English Polish
White Balance: Balans bieli:
Zoom: Zbliżenie:
Threshold: Próg (Łącznie)
Channel Threshold:
<span weight="bold">General</span> <span weight="bold">Ogólne</span>
Automatic Capture Przechwytywanie automatyczne
Capture Interval (in minutes): Okres przechwytywania (w minutach):
General Ogólne
<span weight="bold">Local Capture</span> <span weight="bold">Przechwytywanie lokalne</span>
_Enable local capture Prz_echwytywanie lokalne
_Directory for captured pics: Katalog _dla przechwyconych obrazów:
_Filename for pictures: _Nazwa pliku obrazów:
Select a Directory Wybierz katalog
Append time to filename Dodanie czasu do nazwy pliku
Add a timestamp to captured images Dodanie daty do przechwyconych obrazów
<span weight="bold">Image Type</span> <span weight="bold">Typ obrazu</span>
Save files in jpeg format Zapis plików w formacie jpeg
Save files in png format Zapis plików w formacie png
Local Capture Przechwytywanie lokalne