English Macedonian
_Take Picture Земи слика
Toggle _Full Screen Вклучи локално превземање
Threshold: Праг:
Select a Directory Директориум за снимање:
Server: FTP сервер:
Filename: Име на датотека
Select a video device to be used v4l уред да се користи
Image height Висина на превземањето
Hostname for the server Име на компјутер за FTP сервер
Hostname for the server used for remote captures. Име на компјутер за FTP сервер за нелокални превземања.
Protocol to use for remote access Папка за нелокални превземања
Image width Ширина на превземањето
Mirror Слика од огледало
Effects Покажи ефекти
Could not create a thread to save image '%s/%s'. Не може да сними слика '%s/%s'.
An error occurred mounting %s:%s. Грешка при отварањето %s.
An error occurred accessing %s. Грешка при отварањето %s.
An error occurred opening %s. Грешка при отварањето %s.
An error occurred opening %s for write: %s. Грешка при отварањето %s.
An error occurred writing to %s: %s. Грешка при пишувањето на %s.