English Latvian
An error occurred mounting %s:%s. Notikusi kļūda atverot %s.
An error occurred opening %s for write: %s. Notikusi kļūda atverot %s.
An error occurred writing to %s: %s. Notikusi ķļūda rakstot %s.
An error occurred closing %s: %s. Notikusi kļūda atverot %s.
Could not connect to video device (%s).
Please check connection. Error: %d
nevar piekļūt video iekārtai (%s).
lūdzu pārbaudiet savienojumu.