English Czech
This is usually caused by cloning the device image resulting in duplication of the UUID value which should be unique. In that case you can either disconnect one of the devices or reformat it. Toto je obvykle způsobeno klonování obrazu zařízení, což má za následek vícero výskytů hodnoty nikde se neopakující identifikátoru (UUID), který by měl být unikátní. V takovém případě můžete jedno ze zařízení odpojit, nebo na něm vytvořit souborový systém odznovu.
For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com Z nějakého důvodu jsme nebyli schopni najít jmenovku disku, na níž kernel reportuje oddíl. Není jasné, o jaký problém se přesně jedná. Nahlaste prosím tuto chybu na http://bugzilla.redhat.com
Either restore the disklabel to a completely working state or remove it completely.
Hint: parted can restore it or wipefs can remove it.
Buď zcela obnovte jmenovku disku do funkčního stavu nebo ji kompletně odstraňte.
Tip: parted ji může obnovit nebo wipefs ji může odstranit.
Rename one of the volume groups so the names are distinct.
Hint 1: vgrename accepts UUID in place of the old name.
Hint 2: You can get the VG UUIDs by running 'pvs -o +vg_uuid'.
Přejmenujte jeden ze svazků tak, aby se jména lišila.
Tip 1: Pro vgrename můžete použít UUID zařízení.
Tip 2: UUID svazku získáte například pomocí příkazu 'pvs -o +vg_uuid'.
FCoE not available FCoE není dostupné
You have not specified a device number or the number is invalid Neurčili jste číslo zařízení nebo číslo zařízení není platné
You have not specified a worldwide port name or the name is invalid. Neurčili jste uznávaný název portu nebo název portu není platný.
You have not specified a FCP LUN or the number is invalid. Neurčili jste FCP LUN nebo číslo není platné.
zFCP device %s not found, not even in device ignore list. zFCP zařízení %s nenalezeno, dokonce ani v seznamu ignorovaných zařízení.
Could not set zFCP device %(devnum)s online (%(e)s). Nelze nastavit zFCP zařízení %(devnum)s online (%(e)s).
Could not add WWPN %(wwpn)s to zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nelze přidat WWPN %(wwpn)s k zFCP zařízení %(devnum)s (%(e)s).
WWPN %(wwpn)s not found at zFCP device %(devnum)s. WWPN %(wwpn)s nenalezeno na zFCP zařízení %(devnum)s.
Could not add LUN %(fcplun)s to WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nelze přidat LUN %(fcplun)s k WWPN %(wwpn)s na zFCP zařízení %(devnum)s (%(e)s).
LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s already configured. LUN %(fcplun)s na WWPN %(wwpn)s na zFCP zařízení %(devnum)s je již nakonfigurován.
Could not read failed attribute of LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nelze číst selhaný atribut LUN %(fcplun)s na WWPN %(wwpn)s na zFCP zařízení %(devnum)s (%(e)s).
Failed LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s removed again. Selhalo LUN %(fcplun)s z WWPN %(wwpn)s na zFCP zařízení %(devnum)s znovu odebráno.
Could not correctly delete SCSI device of zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s). Nelze korektně smazat SCSI zařízení z zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s).
Could not remove LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nelze odebrat LUN %(fcplun)s z WWPN %(wwpn)s na zFCP zařízení %(devnum)s (%(e)s).
Could not remove WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Nelze odebrat WWPN %(wwpn)s na zFCP zařízení %(devnum)s (%(e)s).
Could not set zFCP device %(devnum)s offline (%(e)s). Nelze nastavit zFCP zařízení %(devnum)s offline (%(e)s).