English Norwegian Bokmål
All parent devices must be selected when choosing exclusive or ignored disks for a multipath or firmware RAID device.
Apple Bootstrap Apple-oppstartsprosedyre
For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com Av en eller annen grunn kan det ikke forefinnes en disketikett for en disk som kjernen rapporterer partisjoner fra. Det er uklart hva problemet er. Innrapporter feil på https://bugzilla.redhat.com
BIOS Boot BIOS-oppstart
This is usually caused by cloning the device image resulting in duplication of the UUID value which should be unique. In that case you can either disconnect one of the devices or reformat it. Dette forårsakes vanligvis av å klone enhetens avtrykk, noe som resulterer i duplisering av UUID-verdien istedenfor at den er unik. I sådant fall kan du enten koble fra én av enhetene eller reformatere den.
DiskChunk requests must be of type PartitionRequest DiskChunk-forespørsler må være av typen "PartitionRequest"
disk %s inaccessible disken %s kan ikke nås
DM Integrity DM-integritet
dm-raid member device dm-raid-medlemsenhet
EFI System Partition EFI systempartisjon
Resizing filesystem on %(device)s Endrer størrelse på filsystem på %(device)s
resize device endre størrelse på enhet
resize format endre størrelse på format
Resized filesystem on %(device)s Endret størrelse på fiksystem på %(device)s
You have not specified a device number or the number is invalid Enhetsnummeret er ikke gyldig eller ble ikke oppgitt
Either restore the disklabel to a completely working state or remove it completely.
Hint: parted can restore it or wipefs can remove it.
Enten gjenopprett disketiketten til en fullstendig fungerende tilstand, eller fjern den helt.
Hint: "parted" kan gjenopprette, og "wipefs" kan fjerne den.
You have not specified a FCP LUN or the number is invalid. FC-LUN er ugyldig eller ble ikke oppgitt.
FCoE not available FCoE er ikke tilgjengelig
remove container member fjern beholder-medlem
multipath member device flerveis-medlemsenhet