English Norwegian Bokmål
add container member legg til beholder-medlem
All parent devices must be selected when choosing exclusive or ignored disks for a multipath or firmware RAID device.
Apple Bootstrap Apple-oppstartsprosedyre
BIOS Boot BIOS-oppstart
cannot reclaim more than request has grown Kan ikke gjenvinne mer enn forespørselen har vokst
Cannot remove a member from existing %s array Kan ikke fjerne medlem fra eksisterende %s-tabell
configure device sett opp enhet
configure format sett opp format
Could not add LUN %(fcplun)s to WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Kunne ikke legge til LUN %(fcplun)s til i WWPN %(wwpn)s på zFCP-enhet %(devnum)s (%(e)s).
Could not add WWPN %(wwpn)s to zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Kunne ikke legge til WWPN %(wwpn)s til zFCP-enhet %(devnum)s (%(e)s).
Could not correctly delete SCSI device of zFCP %(devnum)s %(wwpn)s %(fcplun)s (%(e)s). Kunne ikke slette SCSI-enhet på zFCP %(devnum)s%(wwpn)s%(fcplun)s (%(e)s) på riktig vis.
Could not log in to any of the discovered nodes Kunne ikke logge inn i noen av de oppdagede nodene
Could not read failed attribute of LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Kunne ikke lese mislykket attribut tilhørende LUN %(fcplun)s på WWPN %(wwpn)s på zFCP-enhet %(devnum)s (%(e)s).
Could not remove LUN %(fcplun)s at WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Kunne ikke fjerne %(fcplun)s på WWPN %(wwpn)s på zFCP-enhet %(devnum)s (%(e)s).
Could not remove WWPN %(wwpn)s on zFCP device %(devnum)s (%(e)s). Kunne ikke fjerne WWPN %(wwpn)s på zFCP-enhet %(devnum)s (%(e)s).
Could not set zFCP device %(devnum)s offline (%(e)s). Kunne ikke sette zFCP-enhet %(devnum)s frakoblet (%(e)s).
Could not set zFCP device %(devnum)s online (%(e)s). Kunne ikke sette zFCP-enhet %(devnum)s oppkoblet (%(e)s).
create device opprett enhet
Created %(type)s on %(device)s Opprettet %(type)s på %(device)s
create format opprett format