English Norwegian Bokmål
Executing %(action)s Kjører %(action)s
create device opprett enhet
destroy device ødelegg enhet
resize device endre størrelse på enhet
create format opprett format
Creating %(type)s on %(device)s Lager %(type)s på %(device)s
Not enough entropy to create LUKS format. %d bits are needed. Mangler entropi for opprettelse av LUKS-format. %d-biter behøves.
Created %(type)s on %(device)s Opprettet %(type)s på %(device)s
destroy format ødelegg format
resize format endre størrelse på format
Resizing filesystem on %(device)s Endrer størrelse på filsystem på %(device)s
Resized filesystem on %(device)s Endret størrelse på fiksystem på %(device)s
add container member legg til beholder-medlem
remove container member fjern beholder-medlem
configure format sett opp format
configure device sett opp enhet
This is usually caused by cloning the device image resulting in duplication of the UUID value which should be unique. In that case you can either disconnect one of the devices or reformat it. Dette forårsakes vanligvis av å klone enhetens avtrykk, noe som resulterer i duplisering av UUID-verdien istedenfor at den er unik. I sådant fall kan du enten koble fra én av enhetene eller reformatere den.
For some reason we were unable to locate a disklabel on a disk that the kernel is reporting partitions on. It is unclear what the exact problem is. Please file a bug at http://bugzilla.redhat.com Av en eller annen grunn kan det ikke forefinnes en disketikett for en disk som kjernen rapporterer partisjoner fra. Det er uklart hva problemet er. Innrapporter feil på https://bugzilla.redhat.com
Either restore the disklabel to a completely working state or remove it completely.
Hint: parted can restore it or wipefs can remove it.
Enten gjenopprett disketiketten til en fullstendig fungerende tilstand, eller fjern den helt.
Hint: "parted" kan gjenopprette, og "wipefs" kan fjerne den.
Rename one of the volume groups so the names are distinct.
Hint 1: vgrename accepts UUID in place of the old name.
Hint 2: You can get the VG UUIDs by running 'pvs -o +vg_uuid'.
Gi nytt navn på én av volumgruppene, slik at navnene skiller seg fra hverandre.
Hint 1 "vgrename" godtar UUID-er istedenfor det gamle navnet.
Hint 2: Du kan hente VG-UUID-er gjennom å kjøre "ps -o +vg_uuid".