English Estonian
FCoE not available FCoE pole saadaval
You have not specified a device number or the number is invalid Sul on seadme number määramata või number on vigane.
You have not specified a worldwide port name or the name is invalid. Sul on määramata ülemaailmse pordi nimi või siis nimi on vigane.
You have not specified a FCP LUN or the number is invalid. Sul on määramata FCP (fiiber kanali protokoll) LUN (loogilise üksuse number) või number on vigane.
iSCSI not available iSCSI pole saadaval
No new iSCSI nodes discovered Ühtegi uut iSCSI sõlme ei avastatud
EFI System Partition EFI süsteemi partitsioon
Encrypted Krüpteeritud