English Slovak
Resizing of LUKS2 devices is currently not supported. Zmena veľkosti LUKS2 zariadení nie je momentálne podporovaná.
Unknown error occured. Anaconda will be terminated.
{error}
Vyskytla sa neznáma chyba. Anaconda bude ukončená.
{error}
Label Menovka
Please enter passphrase to unlock selected device. Zadajte heslo pre odomknutie vybratého zariadenia.