English Slovak
"{0}" is not a valid label. "{0}" nie je platná menovka.
'{0}' is not a valid chunk size specification. '{0}' nie je platná špecifikácia veľkosti bloku.
"{0}" is not a valid mountpoint. "{0}" nie je platný bod pripojenia.
"{0}" is not a valid name. "{0}" nie je platný názov.
actions configured by installer akcie nastavené inštalátorom
If your previous instance of blivet-gui crashed, please make sure that the <i>blivet-gui-daemon</i> process was terminated too.
If it is still running you can use

<tt>$ sudo killall blivet-gui-daemon</tt>

command to force quit it.
Ak spadla predchádzajúca inštancia blivet-gui, uistite sa, že bol tiež ukončený proces <i>blivet-gui-daemon</i>.
Ak stále beží, môžete použiť príkaz

<tt>$ sudo killall blivet-gui-daemon</tt>

na jeho vynútené ukončenie.
Currently selected size is smaller than minimum limit for this selection. Aktuálne vybratá veľkosť je menšia ako minimálny limit pre tento výber.
Currently selected size is greater than maximum limit for this selection. Aktuálne vybratá veľkosť je väčšia ako maximálny limit pre tento výber.
blivet-gui blivet-gui
blivet-gui is already running blivet-gui je už spustený
Blivet-gui can't use the <b>{name}</b> disk due to a corrupted/unknown disklabel.
You can either quit blivet-gui now or continue without being able to use this disk.
Blivet-gui nemôže použiť disk <b>{name}</b> kvôli poškodenej tabuľke oddielov.
Môžete teraz ukončiť blivet-gui, alebo pokračovať bez použitia tohto disku.
Mountpoint Bod pripojenia
Mountpoint: Bod pripojenia:
<b>Processing action {num} of {total}</b>:
<i>{action}</i>
<b>Spracováva sa akcia {num} z {total}</b>:
<i>{action}</i>
<b>This device cannot be resized:</b>
<i>{0}</i>
<b>Tomuto zariadeniu sa nedá zmeniť veľkosť:</b>
<i>{0}</i>
Btrfs Subvolume Btrfs pod-zväzok
Btrfs Volumes Btrfs zväzky
Btrfs Volume Btrfs zväzok
<b>Selected device is currently mounted
at multiple mountpoints.</b>

Please select mountpoint(s) to unmount:
<b>Vybraté zariadenie je aktuálne pripojené
pod viacerými bodmi pripojenia</b>

Vyberte bod pripojenia na odpojenie:
Queued Actions Čakajúce akcie