Context English Slovak
'{0}' is not a valid chunk size specification. '{0}' nie je platná špecifikácia veľkosti bloku.
"{0}" is not a valid label. "{0}" nie je platná menovka.
"{0}" is not a valid mountpoint. "{0}" nie je platný bod pripojenia.
"{0}" is not a valid name. "{0}" nie je platný názov.
About blivet-gui O blivet-gui
actions configured by installer akcie nastavené inštalátorom
Add? Pridať?
ActionsToolbar|Add Add new device Pridať nové zariadenie
Add parent Pridať rodiča
add {size} {type} device pridať {size} {type} zariadenie
All queued actions have been processed. Všetky čakajúce akcie boli spracované.
Also delete following parent devices of {name}: Odstrániť tiež nasledujúce rodičovské zariadenia {name}:
Another instance of blivet-gui is already running.
Only one instance of blivet-gui can run at the same time.
Iná inštancia blivet-gui je už spustená.
Súčasne môže bežať iba jedna inštancia blivet-gui.
A partition table is required before partitions can be added. Pred pridaním oddielov je potrebné vytvoriť tabuľku oddielov.
Are you sure you want delete device {name}? Naozaj chcete odstrániť zariadenie {name}?
Are you sure you want to perform scheduled actions? Naozaj chcete vykonať naplánované akcie?
Are you sure you want to quit? Naozaj chcete ukončiť aplikáciu?
Available devices: Dostupné zariadenia:
Available space: Dostupné miesto:
_Back _Späť