English Slovak
Disks Disky
LVM LVM
LVM2 VG LVM2 VG
RAID RAID
MDArray MDArray
Btrfs Volumes Btrfs zväzky
Btrfs Volume Btrfs zväzok
Processing Spracovanie
Show actions Zobraziť akcie
All queued actions have been processed. Všetky čakajúce akcie boli spracované.
<b>Processing action {num} of {total}</b>:
<i>{action}</i>
<b>Spracováva sa akcia {num} z {total}</b>:
<i>{action}</i>
{message}
{error}
Please click Report button to raise the error and let anaconda
to handle the report process if you want to report this.
{message}
{error}
Kliknite na tlačidlo Nahlásiť na vyvolanie chyby a umožnite anaconde
spracovať proces nahlásenia, ak chcete nahlásiť túto chybu.
Unknown error occured. Anaconda will be terminated.
{error}
Vyskytla sa neznáma chyba. Anaconda bude ukončená.
{error}
actions configured by installer akcie nastavené inštalátorom
Unknown error occured.
{error}
Vyskytla sa neznáma chyba.
{error}
Unknown error occured. Blivet-gui will be terminated.
{error}
Vyskytla sa neznáma chyba. Blivet-gui bude ukončený.
{error}
Failed to resize the device: Nepodarilo sa zmeniť veľkosť zariadenia:
resize {name} {type} zmeniť veľkosť {name} {type}
Failed to format the device: Nepodarilo sa naformátovať zariadenie:
format {name} {type} formátovať {name} {type}