English Slovak
Failed to resize the device: Nepodarilo sa zmeniť veľkosť zariadenia:
resize {name} {type} zmeniť veľkosť {name} {type}
Failed to format the device: Nepodarilo sa naformátovať zariadenie:
format {name} {type} formátovať {name} {type}
Failed to edit the LVM2 Volume Group: Nepodarilo sa upraviť skupinu zväzkov LVM2:
edit {name} {type} upraviť {name} {type}
Failed to change filesystem label on the device: Nepodarilo sa zmeniť menovku súborového systému na zariadení:
change filesystem label of {name} {type} zmeniť menovku súborového systému {name} {type}
{name} is not complete. It is not possible to add new LVs to VG with missing PVs. {name} nie je kompletný. Nie je možné pridať nové logické zväzky (LV) do skupiny zväzkov (VG) s chýbajúcimi fyzickými zväzkami (PV).
Not enough free space for a new LVM Volume Group. Na vytvorenie skupiny zväzkov (VG) LVM nie je dostatok volného miesta.
Disk {name} already reached maximum allowed number of primary partitions for {label} disklabel. Disk {name} už dosiahol maximálny počet primárnych oddielov pre tabuľku oddielov {label}.
Failed to add disklabel: Nepodarilo sa pridať menovku disku:
create new disklabel on {name} vytvoriť novú tabuľku oddielov na {name}
Failed to add the device: Nepodarilo sa pridať zariadenie:
add {size} {type} device pridať {size} {type} zariadenie
Failed to delete the device: Nepodarilo sa zmazať zariadenie:
delete partition {name} odstrániť oddiel {name}
Failed to perform the actions: Nepodarilo sa vykonať akcie:
Confirm scheduled actions Potvrdenie naplánovaných akcií
Are you sure you want to perform scheduled actions? Naozaj chcete vykonať naplánované akcie?