English Slovak
Unmount of '{mountpoint}' failed. Are you sure the device is not in use? Odpojenie '{mountpoint}' zlyhalo. Ste si istý, že sa zariadenie nepoužíva?
Unlocking failed. Are you sure provided password is correct? Odomknutie zariadenia zlyhalo. Ste si istý, že ste zadali správne heslo?
Quit Ukončiť
blivet-gui is already running blivet-gui je už spustený
Another instance of blivet-gui is already running.
Only one instance of blivet-gui can run at the same time.
Iná inštancia blivet-gui je už spustená.
Súčasne môže bežať iba jedna inštancia blivet-gui.
If your previous instance of blivet-gui crashed, please make sure that the <i>blivet-gui-daemon</i> process was terminated too.
If it is still running you can use

<tt>$ sudo killall blivet-gui-daemon</tt>

command to force quit it.
Ak spadla predchádzajúca inštancia blivet-gui, uistite sa, že bol tiež ukončený proces <i>blivet-gui-daemon</i>.
Ak stále beží, môžete použiť príkaz

<tt>$ sudo killall blivet-gui-daemon</tt>

na jeho vynútené ukončenie.
Failed to init blivet: Nepodarilo sa inicializovať blivet:
Quit blivet-gui Ukončiť blivet-gui
Ignore disk and continue Ignorovať disk a pokračovať
Error: {error} Chyba: {error}
Blivet-gui can't use the <b>{name}</b> disk due to a corrupted/unknown disklabel.
You can either quit blivet-gui now or continue without being able to use this disk.
Blivet-gui nemôže použiť disk <b>{name}</b> kvôli poškodenej tabuľke oddielov.
Môžete teraz ukončiť blivet-gui, alebo pokračovať bez použitia tohto disku.
Confirm reload storage Potvrdenie znovu načítania úložiska
There are pending operations. Are you sure you want to continue? Sú dostupné čakajúce operácie. Naozaj chcete pokračovať?
Are you sure you want to quit? Naozaj chcete ukončiť aplikáciu?
There are pending operations. Are you sure you want to quit blivet-gui now? Sú dostupné čakajúce operácie. Naozaj chcete ukončiť blivet-gui?
free space voľné miesto
Resizing of {type} devices is currently not supported Zmena veľkosti zariadení {type} nie je momentálne podporovaná
Protected devices cannot be resized Chráneným zariadeniam sa nedá zmeniť veľkosť
Immutable formats cannot be resized Nemenným formátom sa nedá zmeniť veľkosť
Devices with children cannot be resized Zariadeniam s potomkami sa nedá zmeniť veľkosť