Context English Slovak
Enter new label: Zadajte novú menovku:
Enter new mountpoint: Zadajte nový bod pripojenia:
Information: Informácie:
Cancel Zrušiť
Dialog|Format Relabel Znovu označiť menovkou
Enter new label for this filesystem: Zadajte novú menovku pre tento súborový systém:
Unlock device Odomknúť zariadenie
Please enter passphrase to unlock selected device. Zadajte heslo pre odomknutie vybratého zariadenia.
_Set mountpoint _Nastaviť bod pripojenia
Parent name: Názov rodiča:
Available space: Dostupné miesto:
RAID level: Úroveň RAID:
Resize device Zmeniť veľkosť zariadenia
_Resize Z_meniť veľkosť
Root privileges are required for running blivet-gui. Pre spustenie blibet-gui sú vyžadované rootovské práva.
Pending actions Čakajúce akcie
Manually specify layout Definovať rozloženie ručne
Size: Veľkosť:
Dialog|Unmount Unmount Odpojiť
<b>Selected device is currently mounted
at multiple mountpoints.</b>

Please select mountpoint(s) to unmount:
<b>Vybraté zariadenie je aktuálne pripojené
pod viacerými bodmi pripojenia</b>

Vyberte bod pripojenia na odpojenie: