English Swedish
Opposite to "include-if". Include the line where this operator is placed only if "feature" is not defined. Motsatsen till ”include-if”. Inkludera raden där denna operator står om ”funktion” inte är definierat
It is also possible to use logical expression in conditional line instead of specifying single feature name. In this case the expression will evaluate to true or false and the conditional operator will act upon the result. Det är också möjligt att använda lokiska uttryck i villkorliga rader istället för att ange ett enskilt funktionsnamn. I detta fall kommer uttrycket evalueras till sant eller falskt och den villkorliga operatorn kommer att agera utgående från resultatet.