English Czech
Simultaneous Multithreading (SMT) may improve performance for certain workloads, but introduces several publicly disclosed security issues. You can disable SMT, which may impact performance. Please read https://red.ht/rhel-smt to understand potential risks and learn about ways to mitigate these risks. Simultaneous Multithreading (SMT) může zlepšit výkon pro určité pracovní zatížení, ale zavádí několik veřejně dostupných bezpečnostních chyb. Můžete SMT zakázat, což může mít dopad na výkon. Přečtěte si prosím https://red.ht/rhel-smt pro pochopení potenciálních rizik a seznámení se se způsoby, jak tato rizika zmírnit.