English Finnish
Not resizeable Koko ei muutettavissa
Free space Vapaa tila
You can remove existing file systems you no longer need to free up space for this installation. Removing a file system will permanently delete all of the data it contains. Voit poistaa olemassa olevan tiedostojärjestelmän vapauttaaksesi tilaa asennukselle. Tiedostojärjestelmän poisto tuhoaa pysyvästi kaiken sillä olevan datan.
There is also free space available in pre-existing file systems. While it's risky and we recommend you back up your data first, you can recover that free disk space and make it available for this installation below. Olemassa olevilla tiedostojärjestelmilä on myös saatavilla vapaata tilaa. Vaikka se on riskialtista ja suosittelemme, että otat datastasi varmuuskopion, voit vapauttaa mainitun vapaan tilan ja ottaa sen tämän asennuksen käyttöön.
<b>%(count)s disk; %(size)s reclaimable space</b> (in file systems) <b>%(count)s levy; %(size)s vapautettavaa tilaa</b> (tiedostojärjestelmissä)
Total selected space to reclaim: <b>%s</b> Tilaa valittu vapautettavaksi yhteensä: <b>%s</b>
Create a new %(container_type)s ... Luo uusi %(container_type)s…
Create or select %(container_type)s Luo tai valitse %(container_type)s
CONFIGURE %(container_type)s MÄÄRITÄ %(container_type)s
Please create a name for this %(container_type)s and select at least one disk below. Luo nimi tälle %(container_type)s ja valitse vähintään yksi levy alapuolelta.
Volume Group Taltioryhmä
Volume Taltio
container kontti
Root password has been set. Root-salasana on asetettu.
Disabled, set password to enable. Poistettu käytöstä. Aseta salasana ottaaksesi käyttöön.
Root account is disabled. Root:n tili on pois käytöstä.
Root password is set Pääkäyttäjän salasana on asetettu
Root password is not set Pääkäyttäjän salasanaa ei ole asetettu
Status unknown (missing) Tuntematon tila (puuttuu)
Status unknown Tuntematon tila