English Ukrainian
Unable to create PID file Не вдалося створити файл PID
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda не вдалося створити %s, оскільки цей файл вже існує. Anaconda вже запущено або попередній екземпляр процесу anaconda завершив роботу у аварійному режимі.
%(product_name)s requires %(needed_ram)s MB of memory to install, but you only have %(total_ram)s MB on this machine.
Для встановлення %(product_name)s потрібно %(needed_ram)s МБ, але у цій системі вільно лише %(total_ram)s МБ.
The %(product_name)s graphical installer requires %(needed_ram)s MB of memory, but you only have %(total_ram)s MB.
Для встановлення %(product_name)s у графічному режимі потрібно %(needed_ram)s МБ, маємо лише %(total_ram)s МБ.

Press [Enter] to reboot your system.

Натисніть Enter, щоб перезавантажити комп’ютер.
Not enough RAM Недостатньо оперативної пам’яті
Try the text mode installer by running:

'/usr/bin/liveinst -T'

from a root terminal.
Спробуйте скористатися текстовим режимом встановлення за допомогою команди:

'/usr/bin/liveinst -T'

відданої у терміналі адміністративного користувача (root).
Starting text mode. Запуск текстового режиму.
The installation cannot continue and the system will be rebooted Продовження встановлення неможливе, систему буде перезавантажено
Press ENTER to continue Натисніть Enter, щоб продовжити
Please ssh install@%s to begin the install. Скористайтеся командою ssh install@%s, щоб розпочати встановлення.
Please ssh install@HOSTNAME to continue installation. Скористайтеся командою ssh install@НАЗВА_ВУЗЛА, щоб продовжити встановлення.
Graphical installation is not available. Starting text mode. Графічне встановлення неможливе. Запускається текстовий режим.
Text mode provides a limited set of installation options. It does not offer custom partitioning for full control over the disk layout. Would you like to use VNC mode instead? Текстовий режим надає обмежений набір можливостей зі встановлення. У ньому не можна скористатися нетиповим поділом на розділи для створення довільного компонування систем на диску. Хочете натомість скористатися режимом VNC?
X was unable to start on your machine. Would you like to start VNC to connect to this computer from another computer and perform a graphical installation or continue with a text mode installation? На вашому комп’ютері не вдалося запустити графічний сервер. Запустити VNC для встановлення з’єднання між цим комп’ютером та іншим комп’ютером і виконати встановлення у графічному режимі чи продовжити встановлення у текстовому режимі?
Host name cannot be None or an empty string. Назвою вузла не може бути назва «Немає» або порожня назва.
Host name must be 64 or fewer characters in length. Довжина назви комп'ютера не повинна перевищувати 64 символи.
Local host name must not end with period '.'. Назва локального вузла не повинна завершуватися крапкою, «.».
Host names can only contain the characters 'a-z', 'A-Z', '0-9', '-', or '.', parts between periods must contain something and cannot start or end with '-'. Назви вузлів мають складатися з символів «a—z», «A—Z», «0—9», «-» та «.». Частини назв між крапками повинні бути непорожніми і не можуть починатися з «-» або завершуватися на «-».
Unknown Невідомо