English Bulgarian
Unable to find /bin/bash to execute! Not starting shell. Не намирам /bin/bash, за да го стартирам! Няма да стартирам команден интерпретатор.
Rescue Спасяване
The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and mount it under the directory : %s. You can then make any changes required to your system. Choose '1' to proceed with this step.
You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by choosing '2'.
If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a shell.

Спасителната среда ще се опита да намери Linux инсталацията Ви и да я монтира в директория %s. След това, Вие ще можете да направите желаните промени в системата Ви. Изберете '1', за да продължите така.
Вие може да изберете да монтирате файловата система само за четене, а не за четене и запис, като изберете '2'.
Ако по някаква причина този процес не работи, изберете '3', с което ще влезете директно в командния интерпретатор.

Continue Продължение
Read-only mount Монтиране само за четене
Skip to shell Към команден интерпретатор
Run %s to unmount the system when you are finished. Стартирайте %s, за да демонтирате системата, когато завършите.
Full name cannot contain colon characters Пълното име не може да съдържа двоеточие
Performing post-installation setup tasks Изпълнение на задачи, завършващи инсталирането
Downloading %(url)s (%(pct)d%%) Свалям %(url)s (%(pct)d%%)
Installing software Инсталиране на софтуер
Failed to set up installation source Неуспех при задаване източника за инсталиране
Error downloading package metadata Грешка при сваляне метаданните на пакет
Starting package installation process Стартиране на процеса, инсталиращ пакетите
%(productName)s %(productVersion)s installation %(productName)s %(productVersion)s инсталация
%(productName)s %(productVersion)s installation on host %(name)s %(productName)s %(productVersion)s инсталация на хост %(name)s
Attempting to connect to vnc client on host %s... Опит за връзка с vnc клиент на машина %s...
Connected! Връзката е успешна!
Will try to connect again in 15 seconds... Следващ опит за връзка след 15 секунди...
Giving up attempting to connect after %d try!
Отказвам се в опитите да се свържа след %d опит!