English Bulgarian
Btrfs Btrfs
LVM Thin Provisioning LVM Thin Provisioning
Text mode provides a limited set of installation options. It does not offer custom partitioning for full control over the disk layout. Would you like to use VNC mode instead? Текстовият режим предоставя ограничен набор от опции при инсталирането. Той не предлага възможност да направите собствено разделяне на диска. Искате ли вместо това, да изберете VNC режим?
There is a problem with your existing storage configuration or your initial settings, for example a kickstart file. You must resolve this matter before the installation can proceed. There is a shell available for use which you can access by pressing ctrl-alt-f1 and then ctrl-b 2.

Once you have resolved the issue you can retry the storage scan. If you do not fix it you will have to exit the installer.
Има проблем в сегашната конфигурация на запомнящите устройства: %(errortxt)s

Трябва да отстраните проблема, за да може инсталирането да продължи. Може да ползвате команден интерпретатор като натиснете ctrl-alt-f1 и след това ctrl-b 2.

След като отстраните проблема, може да повторите сканирането на устройствата. Ако не го отстраните, ще трябва да излезете от инсталатора.
The installation cannot continue and the system will be rebooted Инсталирането не може да продължи. Системата ще бъде рестартирана.
You have not created a bootable partition. Не сте създали дял за първоначално зареждане
IPv4 Address: %(addr)s Netmask: %(netmask)s Gateway: %(gateway)s
IPv4 Address: %(addr)s Netmask: %(netmask)s Gateway: %(gateway)s
Choose an installation source type. Избор на тип източник за инсталиране
Password: Парола:
Password (confirm): Парола (отново):
Wireless Wireless
You don't have enough space available to install <b>%(product)s</b>, even if you used all of the free space available on the selected disks. Вие не разполагате с достатъчно свободно място за инсталирането на <b>%(product)s</b>, дори и ако използвате всичкото свободно пространство на избраните дискове.
User name: Име на потребител:
Identity: Идентичност:
Private key password: Парола на частния ключ:
Error checking storage configuration. <a href="">Click for details</a> or press Done again to continue. Проверка за грешки в сторидж конфигурирането. <a href="">Цъкнете тук за подробности</a> или отново цъкнете Готово, за да продължим.
Warning checking storage configuration. <a href="">Click for details</a> or press Done again to continue. Предупреждения при проверка конфигурацията на устройствата за съхранение на данни. <a href="">Цъкнете за тук подробности</a> или отново цъкнете Готово, за да продължим.
NVDIMM device {namespace} NVDIMM устройство {namespace}
The following errors were encountered when checking your disk selection. You can modify your selection or quit the installer. Възникнаха следните грешки при проверката на избраните от Вас дискове. Може да промените избора си или да излезете от инсталатора.
Port / Target / LUN # Port / Target / LUN #