The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Bulgarian
GUI|Software Source Pro_xy URL: Pro_xy URL:
wheel, my-team (1245), project-x (29935) wheel, my-team (1245), project-x (29935)
You may input a comma-separated list of group names and group IDs here. Groups that do not already exist will be created; specify their GID in parentheses. Тук можете да въведете разделени със запетая имена на групи и ID-та на групи. Несъществуващите групи ще бъдат създадени; задайте техния GID в скоби.
GUI|Advanced Storage|iSCSI|Configure iSCSI _Initiator Name: iSCSI _Initiator Name:
The following error occurred logging into the selected iSCSI node. Please double check your authorization information and try again. Получи се следната грешка при влизането в избрания iSCSI възел. Моля, отново проверете Вашата информация за удостоверяване и опитайте отново
GUI|Custom Partitioning|Configure Dialog _Select _Select
GUI|Custom Partitioning|Add Dialog Mount _Point: Точка на _монтиране
Please enter a valid name. Моля, въведете валидно име
Passwords or encryption keys are required to access
the wireless network
Нужни са пароли или криптиращи ключове за достъп до
безжичната мрежа
disk free диск своб.
fs free фс своб.
Specialized & Network Disks Специални и мрежови дискове
Port / Target / LUN # Port / Target / LUN #