Context English Bulgarian
Password: Парола:
Password (confirm): Парола (отново):
User name: Име на потребител:
Identity: Идентичност:
Private key password: Парола на частния ключ:
GUI|Network|Wireless _Select network В _мрежата:
GUI|Custom Partitioning|Add Dialog Mount _Point: Точка на _монтиране
GUI|Custom Partitioning|Configure|Devices Mount _Point: Точка на _монтиране
This device is encrypted and cannot be read without a valid passphrase. You may unlock it below. Това устройство е криптирано и не може да бъде четено без валидна парола. Можете да го отключите по-долу: