English Bulgarian
Text mode provides a limited set of installation options. It does not offer custom partitioning for full control over the disk layout. Would you like to use VNC mode instead? Текстовият режим предоставя ограничен набор от опции при инсталирането. Той не предлага възможност да направите собствено разделяне на диска. Искате ли вместо това, да изберете VNC режим?
Volume group "{}" defined without any physical volumes. Either specify physical volumes or use --useexisting. Групата томове (VG) "%s" е дефинирана без никакви физически томове (PV). Или задайте физически томове, или ползвайте --useexisting.
No volume group exists with the name "{}". Specify volume groups before logical volumes. Не съществува група томове (VG) с име "%s". Задайте групите томове преди логическите томове.
Btrfs volume defined without any member devices. Either specify member devices or use --useexisting. Дефиниран btrfs том без никакви съставни устройства. Или задайте съставни устройства, или ползвайте --useexisting.
The mount point "{}" is not valid. It must start with a /. Точката на монтиране "%s" е невалидна. Трябва да започва с /.
An error occurred trying to mount some or all of your system: {message}

Some of it may be mounted under {path}.
Възникна грешка при монтирането на няколко или всички системи. Някоя от тях може да е монтирана в %s.

The following warnings were encountered when checking your kernel configuration. These are not fatal, but you may wish to make changes to your kernel config. Възникнаха следните предупреждения при проверка конфигурацията на запомнящите устройства. Те не са фатални, но Вие може да пожелаете да направите промени в разпределението.
Error checking storage configuration. <a href="">Click for details</a> or press Done again to continue. Проверка за грешки в сторидж конфигурирането. <a href="">Цъкнете тук за подробности</a> или отново цъкнете Готово, за да продължим.
Warning checking storage configuration. <a href="">Click for details</a> or press Done again to continue. Предупреждения при проверка конфигурацията на устройствата за съхранение на данни. <a href="">Цъкнете за тук подробности</a> или отново цъкнете Готово, за да продължим.
The software marked for installation has the following warnings. These are not fatal, but you may wish to make changes to your software selections. Софтуерът, маркиран за инсталиране, съдържа следните грешки. Това вероятно е поради грешка в инсталационния източник. Можете да излезете от инсталатора, да смените инсталационния източник, или да промените избора на софтуер.
The following error occurred while setting up the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Следната грешка възникна при инсталирането. Това е критична грешка и инсталирането ще бъде прекратено.
The following error occurred while installing the payload. This is a fatal error and installation will be aborted. Следната грешка възникна при инсталирането. Това е критична грешка и инсталирането ще бъде прекратено.
Passwords or encryption keys are required to access
the wireless network
Нужни са пароли или криптиращи ключове за достъп до
безжичната мрежа