The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
Context English Bulgarian
GUI|Summary _Begin Installation Започ_ни инсталирането
We won't touch your disks until you click 'Begin Installation'. Няма да пипаме Вашите дискове, докато не цъкнете бутона 'Започни инсталирането'.
Install to Hard Drive Инсталиране на твърд диск
Install _Инсталиране
Install the live CD to your hard disk Инсталиране на живото CD на вашия твърд диск
Liveinst Setup
Welcome to Fedora Добре дошли във Fedora
Try Fedora Пробвайте Fedora
You are currently running Fedora from live media.
You can install Fedora now, or choose "Install to Hard Drive" in the Activities Overview at any later time.
В момента Вие ползвате Fedora, стартирана от жива медия.
Вие можете да инсталирате Fedora сега, или да изберете "Инсталиране на твърдия диск" от изгледа Дейности в който и да е по-късен момент.
You can choose "Install to Hard Drive"
in the Activities Overview at any later time.
Вие можете да изберете "Инсталиране на твърдия диск"
от изгледа Дейности в който и да е по-късен момент.
Close Затвори
Starting Install to Hard Drive Стартиране инсталирането на твърдия диск