English Bulgarian
Unable to find /bin/bash to execute! Not starting shell. Не намирам /bin/bash, за да го стартирам! Няма да стартирам команден интерпретатор.
Rescue Спасяване
The rescue environment will now attempt to find your Linux installation and mount it under the directory : %s. You can then make any changes required to your system. Choose '1' to proceed with this step.
You can choose to mount your file systems read-only instead of read-write by choosing '2'.
If for some reason this process does not work choose '3' to skip directly to a shell.

Спасителната среда ще се опита да намери Linux инсталацията Ви и да я монтира в директория %s. След това, Вие ще можете да направите желаните промени в системата Ви. Изберете '1', за да продължите така.
Вие може да изберете да монтирате файловата система само за четене, а не за четене и запис, като изберете '2'.
Ако по някаква причина този процес не работи, изберете '3', с което ще влезете директно в командния интерпретатор.

Continue Продължение
Read-only mount Монтиране само за четене
Skip to shell Към команден интерпретатор
Quit (Reboot)
Rescue Shell
Run %s to unmount the system when you are finished. Стартирайте %s, за да демонтирате системата, когато завършите.
When finished, please exit from the shell and your system will reboot.
Your system has been mounted under %(mountpoint)s.

If you would like to make the root of your system the root of the active system, run the command:

chroot %(mountpoint)s

An error occurred trying to mount some or all of your system: {message}

Some of it may be mounted under {path}.
Възникна грешка при монтирането на няколко или всички системи. Някоя от тях може да е монтирана в %s.

You don't have any Linux partitions.
Нямате никакви Линукс дялове. %s
Not mounting the system.
Please press %s to get a shell
Root Selection
The following installations were discovered on your system.
Full name cannot contain colon characters Пълното име не може да съдържа двоеточие
Performing post-installation setup tasks Изпълнение на задачи, завършващи инсталирането
Downloading %(url)s (%(pct)d%%) Свалям %(url)s (%(pct)d%%)