English Finnish
Unable to create PID file PID-tiedoston luominen ei onnistu
Anaconda is unable to create %s because the file already exists. Anaconda is already running, or a previous instance of anaconda has crashed. Anaconda ei voi luoda tiedostoa %s, koska se on jo olemassa. Anaconda on jo käynnissä tai kaatunut edellisellä suorituskerralla.
FOO FOO
BAR BAR
BAZ BAZ
%(product_name)s requires %(needed_ram)s MB of memory to install, but you only have %(total_ram)s MB on this machine.
%(product_name)s vaatii %(needed_ram)s Mt:a muistia asennusta varten, mutta tällä tietokoneella on vain %(total_ram)s Mt
The %(product_name)s graphical installer requires %(needed_ram)s MB of memory, but you only have %(total_ram)s MB.
The %(product_name)s:n graafinen asennus vaatii %(needed_ram)s Mt muistia, mutta tällä tietokoneella on vain %(total_ram)s MB.

Press [Enter] to reboot your system.

Paina [Enter] käynnistääksesi järjestelmän uudelleen.
Not enough RAM Ei riittävästi RAM-muistia
Try the text mode installer by running:

'/usr/bin/liveinst -T'

from a root terminal.
Kokeile asennusta tekstitilassa suorittamalla:

"/usr/bin/liveinst -T"

pääkäyttäjän päätteessä.
Starting text mode. Käynnistetään tekstitila.
The installation cannot continue and the system will be rebooted Asennuksen jatkaminen ei onnistu, järjestelmä tulee käynnistää uudelleen
Press ENTER to continue Paina ENTER jatkaaksesi
Please ssh install@%s to begin the install. Käytä komentoa ssh install@%s asennuksen aloittamiseksi.
Please ssh install@HOSTNAME to continue installation. Käytä komentoa 'ssh install@ISÄNTÄNIMI' asennuksen jatkamiseksi.
Installing software Asennetaan ohjelmistoja
Performing post-installation setup tasks Suoritetaan asennuksen jälkeiset asennustehtävät
Downloading %(url)s (%(pct)d%%) Ladataan %(url)s (%(pct)d%%)
Checking image checksum Tarkistetaan levykuvan tarkistussummaa
Downloading %(total_files)s RPMs, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d%%) done. Ladataan %(total_files)s RPM-tiedostoa, %(downloaded)s / %(total_size)s (%(percent)d %%) valmiina.