English Swedish
You must use HTTPS Du måste använda HTTPS
Invalid URL Felaktig URL
There is no such task Det finns ingen sådan uppgift
Invalid password Felaktigt lösenord
There is no backtrace for the specified task Det finns inget stackspår för den angivna uppgiften
Retrace server is fully loaded at the moment Spårningsservern är fullt belastad för tillfället
You must use POST method Du måste använda metoden POST
Specified archive format is not supported Det angivna arkivformatet stödjs inte
You need to set Content-Length header properly Du behöver sätta huvudet Content-Length ordentligt
Specified archive is too large Det angivna arkivet är för stort
X-CoreFileDirectory header has been disabled by server administrator Huvudet X-CoreFileDirectory har avaktiverats av serveradministratören
Unable to create working directory Kan inte skapa en arbetskatalog
Unable to obtain disk free space Kan inte få tag i ledigt diskutrymme
There is not enough storage space on the server Det finns inte tillräckligt med lagringsutrymme på servern
Unable to create new task Kan inte skapa en ny uppgift
The directory specified in 'X-CoreFileDirectory' does not exist Katalogen som anges i ”X-CoreFileDirectory” finns inte
There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment Det finns %d filer i katalogen ”%s”. Endast ett ensamt arkiv stödjs för närvarande
You header specifies '%s' type, but the file type does not match Ditt huvud anger typen ”%s”, men filtypen stämmer inte med det
Unable to save archive Kan inte spara arkivet
Unable to obtain unpacked size Kan inte ta fram den opackade storleken