English Finnish
Specified archive's content is too large Määritetyn arkiston sisältö on liian suuri
Unable to unpack archive Arkistoa ei voitu purkaa
Symlinks are not allowed to be in the archive Symbolisetlinkit eivät ole sallittuja arkistossa
The '%s' file is larger than expected Tiedosto '%s' on suurempi kuin odotettin
File '%s' is not allowed to be in the archive Tiedosto '%s' ei ole sallittu arkistossa
Interactive tasks were disabled by server administrator Palvelimen järjestelmänvalvoja poisti vuorovaikutteiset tehtävät käytöstä
Required file '%s' is missing Vaadittua tiedostoa '%s' ei löydy
Retrace Server Retrace server
Welcome to Retrace Server Tervetuloa Retrace palvelimelle
Retrace Server is a service that provides the possibility to analyze coredump and generate backtrace over network. You can find further information at Retrace Server's github: Retrace Server on palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden analysoida ytimen pinoa ja luoda jäljitysjälki verkon kautta. Löydät lisätietoja Retrace Server :sta ja sovelluksista Git Hub:sta:
Only the secure HTTPS connection is now allowed by the server. HTTP requests will be denied. Palvelin hyväksyy vain turvalliset HTTPS-yhteydet. HTTP-pyynnöt evätään.
Both HTTP and HTTPS are allowed. Using HTTPS is strictly recommended because of security reasons. Molemmat HTTP ja HTTPS sallitaan. HTTPS:n käyttöä suositellaan tietoturvasyiden vuoksi.
The following releases are supported: %s Seuraavia julkaisuja tuetaan: %s
Your coredump is only kept on the server while the retrace job is running. Once the job is finished, the server keeps retrace log and backtrace. All the other data (including coredump) are deleted. The retrace log and backtrace are only accessible via unique task ID and password, thus no one (except the author) is allowed to view it. All the crash information (including backtrace) is deleted after %d hours of inactivity. No possibly private data are kept on the server any longer. Ytimen pinon tietosi pidetään palvelimella vain, kun seurantatyö on käynnissä. Kun työ on valmis, palvelin pitää jäljityslokia ja jäljitysjälkiä. Kaikki muut tiedot (Ytimen pinon mukaan lukien) poistetaan. Jäljityslokiin ja jäljitysjälkeen pääsee vain yksilöllisellä tehtävän tunnuksella ja salasanalla, joten kukaan (lukuun ottamatta tekijää) ei saa tarkastella niitä. Kaikki kaatumistiedot (mukaan lukien jälkitiedot) poistetaan %d tunnin käyttämättömyyden jälkeen. Palvelimella ei mahdollisesti enää ole yksityisiä tietoja.
Your coredump is only used for retrace purposes. Server administrators are not trying to get your private data from coredumps or backtraces. Using a secure communication channel (HTTPS) is strictly recommended. Server administrators are not responsible for the problems related to the usage of an insecure channel (such as HTTP). Ytimen pinoasi käytetään vain jäljitystarkoituksiin. Palvelimen järjestelmänvalvojat eivät yritä saada yksityisiä tietojasi Ytimen pinojen-tai jäljitysjäljen tiedoista. Suojatun tietoliikennekanavan (HTTPS) käyttöä on ehdottomasti suositeltavaa. Palvelimen järjestelmänvalvojat eivät ole vastuussa epävarman kanavan (kuten HTTP) käyttöön liittyvistä ongelmista.
At the moment the server is loaded for %d%% (running %d out of %d jobs). Tällä hetkellä palvelimella on ladattuna %d%% (käynnissä %d %d työstä).
There is no log for the specified task Määritetylle tehtävälle ei ole lokia
Architecture Arkkitehtuuri
Architectures Arkkitehtuurit
Build-id Koonti-id