English Catalan
You must use HTTPS Heu d'utilitzar HTTPS
Invalid URL URL incorrecte
There is no such task No hi ha tal tasca
Invalid password Contrasenya incorrecta
There is no backtrace for the specified task No hi ha cap traça inversa per a la tasca especificada
Retrace server is fully loaded at the moment Actualment el servidor de retraçat està completament carregat
You must use POST method Heu d'utilitzar el mètode POST
Specified archive format is not supported El format especificat de l'arxiu no és compatible
You need to set Content-Length header properly Cal que establiu adequadament la capçalera Content-Length
Specified archive is too large L'arxiu especificat és massa gran
X-CoreFileDirectory header has been disabled by server administrator La capçalera X-CoreFileDirectory ha estat inhabilitada per l'administrador del servidor
Unable to create working directory No es pot crear el directori de treball
Unable to obtain disk free space No es pot obtenir espai lliure en disc
There is not enough storage space on the server No hi ha prou espai d'emmagatzematge al servidor
Unable to create new task No es pot crear la tasca nova
The directory specified in 'X-CoreFileDirectory' does not exist No existeix el directori que s'ha especificat a «X-CoreFileDirectory»
There are %d files in the '%s' directory. Only a single archive is supported at the moment Hi ha %d fitxers al directori «%s». Actualment només està suportat un únic arxiu
You header specifies '%s' type, but the file type does not match La vostra capçalera especifica el tipus «%s», però el tipus de fitxer no correspon
Unable to save archive No es pot desar l'arxiu
Unable to obtain unpacked size No es pot obtenir la mida un cop descomprimit