English Polish
Can't disable async download, the output might contain artifacts! Nie można wyłączyć asynchronicznego pobierania, wyjście może zawierać błędy.
Secret Service is not available, your settings won't be saved! Usługa Secret Service jest niedostępna. Ustawienia nie zostaną zapisane.
Bugzilla Bugzilla

& [-vbf] [-g GROUP-NAME]... [-c CONFFILE]... [-F FMTFILE] [-A FMTFILE2] -d DIR
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... [-d DIR] -t[ID] FILE...
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... [-d DIR] -t[ID] -w
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... -h DUPHASH [-p[PRODUCT]]

Reports problem to Bugzilla.

The tool reads DIR. Then it logs in to Bugzilla and tries to find a bug
with the same abrt_hash:HEXSTRING in 'Whiteboard'.

If such bug is not found, then a new bug is created. Elements of DIR
are stored in the bug as part of bug description or as attachments,
depending on their type and size.

Otherwise, if such bug is found and it is marked as CLOSED DUPLICATE,
the tool follows the chain of duplicates until it finds a non-DUPLICATE bug.
The tool adds a new comment to found bug.

The URL to new or modified bug is printed to stdout and recorded in
'reported_to' element.

Option -t uploads FILEs to the already created bug on Bugzilla site.
The bug ID is retrieved from directory specified by -d DIR.
If problem data in DIR was never reported to Bugzilla, upload will fail.

Option -tID uploads FILEs to the bug with specified ID on Bugzilla site.
-d DIR is ignored.

Option -w adds bugzilla user to bug's CC list.

Option -r sets the last url from reporter_to element which is prefixed with
TRACKER_NAME to URL field. This option is applied only when a new bug is to be
filed. The default value is 'ABRT Server'

If not specified, CONFFILE defaults to

& [-vbf] [-g NAZWA-GRUPY]… [-c PLIK_KONFIGURACJI] [-F PLIK_FMT] [-A PLIK_FMT2] -d KATALOG
lub:
& [-v] [-c PLIK_KONFIGURACJI] [-d KATALOG] -t[IDENTYFIKATOR] PLIK…
lub:
& [-v] [-c PLIK_KONFIGURACJI]… [-d KATALOG] -t[IDENTYFIKATOR] -w
lub:
& [-v] [-c PLIK_KONFIGURACJI]… -h SUMA_DUPLIKATU [-p[PRODUKT]]

Zgłasza problemy w serwisie Bugzilla.

Narzędzie odczytuje KATALOG. Następnie loguje się w serwisie Bugzilla
i próbuje odnaleźć błąd o tym samym abrt_hash:CIĄG_SZESNASTKOWY
w polu „Whiteboard”.

Jeśli taki błąd nie zostanie odnaleziony, to zostanie utworzony nowy.
Elementy KATALOGU są przechowywane w błędzie jako część opisu błędu lub jako
załączniki, w zależności od ich typu i rozmiaru.

W przeciwnym przypadku, jeśli taki błąd zostanie odnaleziony i jest
oznaczony jako ZAMKNIĘTY DUPLIKAT, to narzędzie podąża za ciągiem
duplikatów, aż odnajdzie błąd niebędący DUPLIKATEM. Następnie dodaje
nowy komentarz do odnalezionego błędu.

Adres URL do nowego lub zmodyfikowanego błędu jest wyświetlana
w standardowym wyjściu i nagrywana w elemencie „reported_to”.

Opcja -t wysyła PLIKI do już utworzonego błędu w serwisie Bugzilla.
Identyfikator błędu jest pobierany z katalogu podanego przez opcję
-d KATALOG. Jeśli dane problemu w KATALOGU nigdy nie zostały zgłoszone
w serwisie Bugzilla, to wysłanie się nie powiedzie.

Opcja -tID wysyła PLIKI do błędu o podanym identyfikatorze
w serwisie Bugzilla. Opcja -d KATALOG jest ignorowana.

Opcja -w dodaje użytkownika Bugzilli do listy CC błędu.

Opcja -r ustawia ostatni adres URL z elementu reporter_to, który zawiera
przedrostek TRACKER_NAME w polu URL. Ta opcja jest zastosowywana tylko,
jeśli zgłoszony ma zostać nowy błąd. Domyślna wartość to „ABRT Server”

Jeśli nie podano, domyślnym PLIKIEM_KONFIGURACJI jest

& [-vf] [-c CONFFILE]... [-F FMTFILE] [-A FMTFILE2] -d DIR
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... [-d DIR] -t[ID] FILE...
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... [-d DIR] -t[ID] -w
or:
& [-v] [-c CONFFILE]... -h DUPHASH

Reports problem to MantisBT.

The tool reads DIR. Then it tries to find an issue
with the same abrt_hash in custom field 'abrt_hash'.

If such issue is not found, then a new issue is created. Elements of DIR
are stored in the issue as part of issue description or as attachments,
depending on their type and size.

Otherwise, if such issue is found and it is marked as CLOSED DUPLICATE,
the tool follows the chain of duplicates until it finds a non-DUPLICATE issue.
The tool adds a new comment to found issue.

The URL to new or modified issue is printed to stdout and recorded in
'reported_to' element.

Option -t uploads FILEs to the already created issue on MantisBT site.
The issue ID is retrieved from directory specified by -d DIR.
If problem data in DIR was never reported to MantisBT, upload will fail.

Option -tID uploads FILEs to the issue with specified ID on MantisBT site.
-d DIR is ignored.

Option -r sets the last url from reporter_to element which is prefixed with
TRACKER_NAME to URL field. This option is applied only when a new issue is to be
filed. The default value is 'ABRT Server'

If not specified, CONFFILE defaults to

& [-vf] [-c PLIK_KONFIGURACJI]… [-F PLIK_FMT] [-A PLIK_FMT2] -d KATALOG
lub:
& [-v] [-c PLIK_KONFIGURACJI] [-d KATALOG] -t[IDENTYFIKATOR] PLIK…
lub:
& [-v] [-c PLIK_KONFIGURACJI]… [-d KATALOG] -t[IDENTYFIKATOR] -w
lub:
& [-v] [-c PLIK_KONFIGURACJI]… -h SUMA_DUPLIKATU

Zgłasza problemy w serwisie MantisBT.

Narzędzie odczytuje KATALOG. Następnie próbuje odnaleźć błąd
o tym samym abrt_hash w polu „abrt_hash”.

Jeśli taki błąd nie zostanie odnaleziony, to zostanie utworzony nowy.
Elementy KATALOGU są przechowywane w błędzie jako część opisu błędu
lub jako załączniki, w zależności od ich typu i rozmiaru.

W przeciwnym przypadku, jeśli taki błąd zostanie odnaleziony i jest
oznaczony jako ZAMKNIĘTY DUPLIKAT, to narzędzie podąża za ciągiem
duplikatów, aż odnajdzie błąd niebędący DUPLIKATEM. Następnie dodaje
nowy komentarz do odnalezionego błędu.

Adres URL do nowego lub zmodyfikowanego błędu jest wyświetlana
w standardowym wyjściu i nagrywana w elemencie „reported_to”.

Opcja -t wysyła PLIKI do już utworzonego błędu w serwisie MantisBT.
Identyfikator błędu jest pobierany z katalogu podanego przez opcję
-d KATALOG. Jeśli dane problemu w KATALOGU nigdy nie zostały zgłoszone
w serwisie MantisBT, to wysłanie się nie powiedzie.

Opcja -tID wysyła PLIKI do błędu o podanym identyfikatorze
w serwisie MantisBT. Opcja -d KATALOG jest ignorowana.

Opcja -w dodaje użytkownika Bugzilli do listy CC błędu.

Opcja -r ustawia ostatni adres URL z elementu reporter_to, który zawiera
przedrostek TRACKER_NAME w polu URL. Ta opcja jest zastosowywana tylko,
jeśli zgłoszony ma zostać nowy błąd. Domyślna wartość to „ABRT Server”

Jeśli nie podano, domyślnym PLIKIEM_KONFIGURACJI jest
Mailx Mailx
uReport uReport
& [-v] [-c FILE] [-u URL] [-k] [-t SOURCE] [-h CREDENTIALS]
[-A -a bthash -B -b bug-id -E -e email -O -o comment] [-d DIR]
[-A -a bthash -T ATTACHMENT_TYPE -r REPORT_RESULT_TYPE -L RESULT_FIELD] [-d DIR]
[-A -a bthash -T ATTACHMENT_TYPE -l DATA] [-d DIR]
& [-v] [-c FILE] [-u URL] [-k] [-t SOURCE] [-h CREDENTIALS] [-i AUTH_ITEMS] [-d DIR]

Upload micro report or add an attachment to a micro report

Reads the default configuration from
& [-v] [-c PLIK] [-u URL] [-k] [-t ŹRÓDŁO] [-h DANE_UWIERZYTELNIAJĄCE]
[-A -a suma-bt -B -b id-błędu -E -e e-mail -O -o komentarz] [-d KATALOG]
[-A -a suma-bt -T TYP_ZAŁĄCZNIKA -r TYP_WYNIKÓW_ZGŁOSZENIA -L POLE_WYNIKÓW] [-d KATALOG]
[-A -a suma-bt -T TYP_ZAŁĄCZNIKA -l DANE] [-d KATALOG]
& [-v] [-c PLIK] [-u URL] [-k] [-t ŹRÓDŁO] [-h DANE_UWIERZYTELNIAJĄCE]
[-i ELEMENTY_UWIERZYTELNIANIA] [-d KATALOG]

Wysyła mikrozgłoszenie lub dodaje załącznik do mikrozgłoszenia

Odczytuje domyślną konfigurację z
How would you like to report the problem? Proszę wybrać, jak zgłosić problem: