English Polish
& [-vsp] -L[PREFIX] [PROBLEM_DIR]
or: & [-vspy] -e EVENT PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -d PROBLEM_DIR
or: & [-vspy] -x PROBLEM_DIR
& [-vsp] -L[PRZEDROSTEK] [KATALOG_PROBLEMU]
lub: & [-vspy] -e ZDARZENIE KATALOG_PROBLEMU
lub: & [-vspy] -d KATALOG_PROBLEMU
lub: & [-vspy] -x KATALOG_PROBLEMU
List possible events [which start with PREFIX] Wyświetla możliwe zdarzenia [zaczynające się od PRZEDROSTKA]
Run only these events Uruchamia tylko te zdarzenia
Remove PROBLEM_DIR after reporting Usuwa KATALOG_PROBLEMU po zgłoszeniu
Expert mode Tryb ekspercki
Display version and exit Wyświetla wersję i kończy działanie
Noninteractive: don't ask questions, assume 'yes' Nieinteraktywnie: bez zadawania pytań, przyjmuje „tak”
Log to syslog Przekazuje komunikaty do dziennika systemowego
Add program names to log Dodaje nazwy programów do dziennika
# This field is read only
# To pole jest tylko do odczytu
# Describe the circumstances of this crash below # Niżej należy opisać okoliczności tej awarii (w języku angielskim)
# Backtrace
# Check that it does not contain any sensitive data (passwords, etc.)
# Wyjątek
# Proszę sprawdzić, czy nie zawiera żadnych prywatnych danych (hasła itp.)
# Architecture # Architektura
# Command line # Wiersz poleceń
# Component # Składnik
# Core dump # Zrzut pamięci
# Executable # Plik wykonywalny
# Kernel version # Wersja jądra
# Package # Pakiet
# Reason of crash # Przyczyna awarii (w języku angielskim)