English Slovak
_Report _Nahlásiť
_Delete O_dstrániť
D_etails _Podrobnosti
_Open the problem data directory _Otvoriť adresár s údajmi o probléme
_Copy the problem ID to Clipboard _Kopírovať ID problému do schránky
_Filter _Filtrovať
_Preferences _Nastavenia
_About Problem Reporting _O programe Nahlásenie problému
Problem Reporting Nahlásenie problému
Select multiple problems Vybrať viac problémov
Submit selected problem Odoslať vybratý problém
Delete selected problems Odstráni vybraté problémy
Type to search Zadajte text na vyhľadanie
Name Názov
Version Verzia
First Detected Prvé zistenie
Reported Nahlásený
Show problem details Zobraziť detaily problému
No problems detected! Neboli zistené žiadne problémy!
No source selected! Nie je vybratý zdroj!